Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Robin Roelofsen Webdesign
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Robin Roelofsen Webdesign.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, en alle door Robin Roelofsen Webdesign gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten, en overige verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Robin Roelofsen Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Robin Roelofsen Webdesign, en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen gedaan door Robin Roelofsen Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen Robin Roelofsen Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Robin Roelofsen Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Robin Roelofsen Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen aan Robin Roelofsen Webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Robin Roelofsen Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Robin Roelofsen Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen, facturatie, en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Robin Roelofsen Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht, of bij wijzigingen in voor Robin Roelofsen Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dat bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het Internet geplaatst.
 4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Robin Roelofsen Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever , natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5. Restitutiebeleid

 1. Betalingen voor webdesign projecten worden in stappen gedaan. Zodra een betaling of aanbetaling is gedaan, wordt deze niet gerestitueerd. Wordt een project geannuleerd of uitgesteld, dan worden alle betaalde bedragen ingehouden door Robin Roelofsen Webdesign en, indien van toepassing, wordt een vergoeding voor al het voltooide werk betaald door opdrachtgever.
 2. Er wordt geen restitutie verleend nadat de website gereed is.
 3. Redenen zoals ‘van gedachten veranderd’, ‘onenigheid met partner’ of andere redenen die geen betrekking hebben op de service zullen onder geen enkele omstandigheid worden gerestitueerd.
 4. Wanneer Robin Roelofsen Webdesign een terugvordering of betalingsgeschil (bijvoorbeeld een PayPal-geschil) ontvangt van een creditcardmaatschappij of bank, wordt uw service en/of project zonder kennisgeving opgeschort. Een terugvorderingsvergoeding van € 50 (uitgegeven om vergoedingen terug te vorderen die door de kredietmaatschappij aan Robin Roelofsen Webdesign zijn doorberekend), plus eventuele uitstaande saldi die zijn opgebouwd als gevolg van de terugvordering(en) moeten volledig worden betaald voordat de service wordt hersteld, bestanden worden afgeleverd of verder werk is klaar.
 5. In plaats van een terugvordering uit te voeren, kunt u contact met ons opnemen om eventuele factureringsproblemen op te lossen. Het aanvragen van een terugvordering of het openen van een PayPal-geschil voor een geldige afschrijving van ons staat gelijk aan fraude en is een ongepaste (en mogelijk illegale) legale manier om een terugbetaling te verkrijgen. Lees en zorg ervoor dat u ons restitutiebeleid volledig begrijpt voordat u een betaling doet.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Robin Roelofsen Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Robin Roelofsen Webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Robin Roelofsen Webdesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Robin Roelofsen Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Robin Roelofsen Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Robin Roelofsen Webdesign zijn verstrekt, heeft Robin Roelofsen Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Robin Roelofsen Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Robin Roelofsen Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
 5. Robin Roelofsen Webdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van teksten in opdracht van opdrachtgever heeft Robin Roelofsen Webdesign het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Robin Roelofsen Webdesign hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Robin Roelofsen Webdesign of door Robin Roelofsen Webdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Robin Roelofsen Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Robin Roelofsen Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Robin Roelofsen Webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Robin Roelofsen Webdesign. Robin Roelofsen Webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Robin Roelofsen Webdesign opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website, is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht, of bij wijzigingen in voor Robin Roelofsen Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

9. Duur en beëindiging

 1. Robin Roelofsen Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Robin Roelofsen Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 2. Robin Roelofsen Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Robin Roelofsen Webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Robin Roelofsen Webdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Robin Roelofsen Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

10. Copyright

 1. Alle aan Robin Roelofsen Webdesign verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven wanneer deze dat wenst.
 2. Alle door Robin Roelofsen Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Robin Roelofsen Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Robin Roelofsen Webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Robin Roelofsen Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Robin Roelofsen Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Robin Roelofsen Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, registrant van domeinnamen, of anderen waarop Robin Roelofsen Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

13. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Robin Roelofsen Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Robin Roelofsen Webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

14. Derden

 1. Robin Roelofsen Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden waar nodig zonder kennisgeving door Robin Roelofsen Webdesign doorgevoerd.
 2. Robin Roelofsen Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of registrant van domeinnamen.

15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam, en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Robin Roelofsen Webdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Robin Roelofsen Webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Robin Roelofsen Webdesign.

16. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Robin Roelofsen Webdesign slechts gebruikt bij het eventueel aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met je uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie en eventueel aangeleverde documenten, beeldmateriaal, en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Robin Roelofsen Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, email adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder je uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Opgesteld te Almere door R.H.J. Roelofsen
Laatste wijziging: 16 juni 2022